วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 9 (03 ก.ค. 62)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 9 (5.32 MB.)
ปร.4,ปร.5 (67 KB.)
แบบต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายน้อย ม.9 (2.44 MB.)