วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 384 ) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (05 ม.ค. 64)
โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 6 ถึงบ้านเลขที่ 384 ) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (5.45 MB.)
แบบแปลน (1.05 MB.)
สรุปผลประมาณการค่างานก่อสร้าง (767 KB.)