ชื่อ : นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โทร. 081-6027070