ชื่อ : นายนิรันดร์ ปันติ๊บ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ โทร.053-397248 ต่อ 209