สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล
ตำบลสันทรายหลวง
 
รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลสันทรายหลวง
 
เลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลสันทรายหลวง
เขต 1 เขต 2
นายปิยกฤต เตรียมอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายนิกรณ์ จิมปาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชูชาติ พูลทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพวง อินทนนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางปฐมา หงษ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสุภา เมฆะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนัฐชัย บุญชู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายถาวร มอญแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประมวล อาษากิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอินศร ตุ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอารักษ์ ศรีพล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพัฒน์ อาษากิจ
สมาชิกสภาเทศบาล