สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุทัตร์ พิชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 
นายอารักษ์ ศรีพล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 
นายถาวร มอญแสง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เขต 1 เขต 2
นายอารักษ์ ศรีพล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายถาวร มอญแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายหล้า ปันพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพวง อินทนนท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชูชาติ พูลทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสงัด ณ วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนิกรณ์ จิมปาลี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางเรืองแก้ว ดวงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางปฐมา หงห์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอินศร ตุ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายณัฐชัย บุญชู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุทัตร์ พิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2