สมาชิกสภาเทศบาล

นายนัฐชัย บุญชู
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 
นายนิกรณ์ จิมปาลี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 
นายชูชาติ พูลทอง
เลขานุการสภาเทศบาล
เขต 1 เขต 2
นายปิยกฤต เตรียมอ้าย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพวง อินทนนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางปฐมา หงษ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสุภา เมฆะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประมวล อาษากิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายถาวร มอญแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอารักษ์ ศรีพล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอินศร ตุ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพัฒน์ อาษากิจ
สมาชิกสภาเทศบาล