หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
โทร. 081-6027070
 
นางรัตนาภรณ์ ปานประดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 053-397248 ต่อ 0
 
นางสาวนิตย์ ศรีชัยวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.053-397248 ต่อ 302
 
นายชัยวัฒน์ ใฝคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.053-397248 ต่อ 401
 
นายนิรันดร์ ปันติ๊บ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร.053-397248 ต่อ 209
 
นางชุติมา สมวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 053-397248 ต่อ 201