หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 
นางสาวนิภาพร ดำรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางจรรยา นิจประกิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รกท.ผู้อำนวยการคลัง
 
นายคณิน ประทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายนิรันดร์ ปันติ๊บ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
นางมุกดา อินสม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ
รกท.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม