หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 
นางสาวนิภาพร ดำรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางอำไพ ตาอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายชัยวัฒน์ ใฝคำ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รกท.ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
นางมุกดา อินสม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
รกท.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ