คณะผู้บริหาร

นายนที ดำรค์
นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
โทร. 081-9526534
 
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสันทรายหลวง
 
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสันทรายหลวง
 
นายเชาว์ หม่องเชย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.053-350501
 
นายประสิทธิ์ บุญเป็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 053-397248-0