คณะผู้บริหาร

นายนที ดำรงค์
นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
โทร. 081-9526534
 
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี
 
-ว่าง-.
รองนายกเทศมนตรี
 
นายเชาว์ หม่องเชย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.053-397248 ต่อ 0
 
นายประสิทธิ์ บุญเป็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 053-397248 ต่อ 0