คณะผู้บริหาร

นายนที ดำรงค์
นายกเทศมนตรี
 
นายเชาว์ หม่องเชย
รองนายกเทศมนตรี
 
นายนิคม หงษ์ผา
รองนายกเทศมนตรี
 
นายนรินทร์ นนทวาสี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี