คณะผู้บริหาร

นายนที ดำรค์
นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
 
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสันทรายหลวง
 
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสันทรายหลวง
 
นายเชาว์ หม่องเชย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
นายประสิทธิ์ บุญเป็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี