คณะผู้บริหาร

นายนที ดำรค์
นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
 
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสันทรายหลวง
 
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลสันทรายหลวง
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลสันทรายหลวง
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลสันทรายหลวง