วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 1 ถึงฝายชะลอน้ำ จุดที่ 2 ) หมู่ 3 ตำบลสันทรายหลวง (05 ม.ค. 64)
โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ (ฝายชะลอน้ำจุดที่ 1 ถึงฝายชะลอน้ำ จุดที่ 2 ) หมู่ 3 ตำบลสันทรายหลวง (5.30 MB.)
แบบแปลน (1.08 MB.)
สรุปผลประมาณการค่างานก่อสร้าง (801 KB.)