วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
 
 


ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลสันทรายหลวง (322 KB.)