วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
 
 

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (537 KB.)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 (952 KB.)
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล (459 KB.)
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของกองคลัง (956 KB.)
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงาน งานพัฒนารายได้ของกองคลัง (563 KB.)
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของกองช่าง (326 KB.)
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (265 KB.)
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (267 KB.)