วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานแสดงรายรับจริง-จ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
[09/08/2565] :: View 4
ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 017/2519 (ในส่วนเฉพาะอาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เก่า)
[25/07/2565] :: View 41
ประชาสัมพันธ์อัตราการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์)
[22/07/2565] :: View 15
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3 ประจำปี 2565
[21/07/2565] :: View 14
ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (เพิ่มเติม ฉบับ2)
[30/06/2565] :: View 8
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2 ประจำปี 2565
[11/05/2565] :: View 8
รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565
[09/05/2565] :: View 47
ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
[02/05/2565] :: View 72
ขอรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565
[24/04/2565] :: View 31
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่  11  เมษายน พ.ศ. 2565 นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน...
[08/04/2565] :: View 82