วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[14/07/2563] :: View 23
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
[01/07/2563] :: View 25
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
[01/07/2563] :: View 20
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนโอเวอร์เลย์(แอสฟัลท์ติก) บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณสามแยกบ้านแม่ย่อยใต้ถึงเชื่อมต่อทางหลวงสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
[24/06/2563] :: View 39
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ 8 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณที่ตั้งอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
[23/06/2563] :: View 33
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
[15/06/2563] :: View 151
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤภาษคม 2563
[04/06/2563] :: View 46
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
[04/06/2563] :: View 40
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
[01/05/2563] :: View 71
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
[01/05/2563] :: View 64