วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
[04/01/2565] :: View 8
การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
[04/01/2565] :: View 14
ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมคันดินกั้นน้ำ บริเวณลำน้ำแม่ดู่ ตั้งแต่ช่วงสะพานทางหลวงหมายเลข 1367 (แม่โจ้รีสอร์ท) ถึงแยกซอยทุ่งทอง หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด
[30/12/2564] :: View 14
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
[01/12/2564] :: View 25
การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะและสิ่งก่อร้างอื่นๆ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[19/11/2564] :: View 53
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[28/10/2564] :: View 28
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[28/10/2564] :: View 27
รายงานการรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วส่งสำ...
[21/10/2564] :: View 28
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
[14/10/2564] :: View 22
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
[01/10/2564] :: View 33