วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเเละงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
[10/10/2565] :: View 35
รายงานเเสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง เเละงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
[10/10/2565] :: View 14
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[05/10/2565] :: View 14
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[12/09/2565] :: View 38
รายงานเเสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
[09/09/2565] :: View 23
รายงานแสดงรายรับจริง-จ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
[09/08/2565] :: View 15751
ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 017/2519 (ในส่วนเฉพาะอาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เก่า)
[25/07/2565] :: View 67
ประชาสัมพันธ์อัตราการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์)
[22/07/2565] :: View 58
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3 ประจำปี 2565
[21/07/2565] :: View 34
ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (เพิ่มเติม ฉบับ2)
[30/06/2565] :: View 553