วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566
[03/05/2566] :: View 24
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
[01/05/2566] :: View 13
รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566
[25/04/2566] :: View 16
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
[25/04/2566] :: View 25
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
[24/04/2566] :: View 21
รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
[07/03/2566] :: View 27
รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
[09/02/2566] :: View 47
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอเชิญประชาชน บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 โดยท่านสามารถสแกน QR Code หรือกด ตรงนี้...
[27/01/2566] :: View 105
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566
[20/01/2566] :: View 25
รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
[05/01/2566] :: View 43