วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
[06/12/2562] :: View 10
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
[02/12/2562] :: View 13
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
[02/12/2562] :: View 9
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
[29/11/2562] :: View 20
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
[05/11/2562] :: View 23
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
[04/11/2562] :: View 19
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร
[31/10/2562] :: View 16
สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
[25/10/2562] :: View 27
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
[09/10/2562] :: View 39
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดินและต่อรองราคาที่ดิน เพื่อกิจการของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต.สันทรายน้อย
[09/10/2562] :: View 37