วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
[01/05/2563] :: View 18
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
[01/05/2563] :: View 21
สถานที่รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
[22/04/2563] :: View 129
การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวงการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกร...
[22/04/2563] :: View 404
แนวทางการปฏิบัติการบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
[17/04/2563] :: View 57
บัญชีรายการอาคารชุด ในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
[14/04/2563] :: View 29
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
[03/04/2563] :: View 43
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
[31/03/2563] :: View 35
ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส) ประจำปี 2563
[30/03/2563] :: View 36
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง งดให้บริการงานทะเบียนราษฎรเป็นการชั่วคราว
[27/03/2563] :: View 49