วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

เชิญชวนบุคคลและนิติบุคคลธรรมดาขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง เขียนแบบ ออกแบบ ประมาณราคางานอาคาร
[15/08/2562] :: View 3
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
[02/08/2562] :: View 15
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
[02/08/2562] :: View 17
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
[02/08/2562] :: View 32
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
[03/07/2562] :: View 27
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562
[02/07/2562] :: View 31
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
[02/07/2562] :: View 30
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.
[29/06/2562] :: View 39
ประชาสัมพันธ์
[29/06/2562] :: View 40
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบปนะมาณ 2562
[28/06/2562] :: View 17
 
  :: หน้า 1 2 3 4 5 6 7