วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
 
 

ผลการพัฒนาที่ผ่านมา


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านกายภาพ การคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีคุณภาพ
- สภาพถนนและเส้นทางการคมนาคมได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงผิวถนนและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง แต่ยังมีบางแห่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการและยังต้องมีการปรับปรุง ซึ่งเทศบาลจะต้องพิจารณาตามลำดับความสำคัญ  เนื่องจากงบประมาณฯ ที่จำกัด  แต่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
- ท่อระบายและรางระบายน้ำยังต้องมีการศึกษาและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างมีระบบซึ่งต้องใช้ งบประมาณในการดำเนินการค่อนข้างสูง
- สาธารณูปโภค – น้ำประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่าง
* ปัจจุบันประชาชนได้รับการบริการด้านประปาอย่างเพียงพอ แต่อาจจะขาดแคลนบ้างในช่วงฤดูแล้ง โดยขณะนี้เกือบทุกหมู่บ้านมีประปาของหมู่บ้านใช้  จะมีเพียงบางหมู่บ้านซึ่งใช้บริการร่วมกับหมู่บ้านอื่น ดังนั้นการดำเนินงานของเทศบาลลำดับต่อไป คือ ศึกษาหาแนวทางปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ
* ไฟฟ้าและแสงสว่าง ขณะนี้ถนนทุกสายได้รับการติดตั้งไฟฟ้า ซึ่งเทศบาลได้สำรวจเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้ประชาชนอยู่เสมอ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมด้านการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เพื่อสร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อมและคุณภาพของอากาศที่ดี สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนน ทางแยกและสถานที่ต่างๆ เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย    แต่ยังมีปัญหาเรื่องการปล่อยที่ดินให้รกร้างว่างเปล่า จึงทำให้มีต้นหญ้าไมยราบยักษ์ขึ้นรกรุงรัง ซึ่งเทศบาลจะได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
- ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ก่อสร้างพนังกั้นดิน เพื่อป้องกันตลิ่งพัง และแก้ไขปัญหาการอุดตันของทางเดินน้ำ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ทั้งนี้ยังมีบางช่วงที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
- ปัญหาขยะในเขตเทศบาลไม่ค่อยมีขยะตกค้างมากนัก ซึ่งแม้ว่าเทศบาลมีศักยภาพในการจัดเก็บแต่อาจจะมีบางช่วงที่ผู้รับเหมาขนถ่ายขยะไปทิ้งไม่มีสถานที่ทิ้งขยะจึงทำให้ขยะตกค้างที่บ่อพัก

- จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม  โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันดูแลรักษาหน้าบ้านของตนเองให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผลการดำเนินการเทศบาลได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีรายได้เพียงพอต่อเลี้ยงชีพและมีทุนทรัพย์ที่จะเหลือเก็บออม สามารถนำมาใช้ในยามที่จำเป็นฉุกเฉินได้ รวมทั้งเพื่อลดจำนวนหนี้สินที่เป็นภาระจากผลการดำเนินงานเทศบาลได้พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้

- จัดทำโครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านตามความสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานได้ในระดับหนึ่ง

- สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าชุมชนประเภทต่างๆ แต่ทั้งนี้เนื่องจากในเขตเทศบาลประชาชนมีฐานะที่หลากหลาย การฝึกอาชีพจึงต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงและความต้องการ   ซึ่งประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านจัดสรรจะมีฐานะดีและไม่ค่อยให้ความสนใจในการฝึกอาชีพ  ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีฐานะระดับปานกลางถึงน้อยจะให้ความสนใจต่อการฝึกอาชีพ   ซึ่งคนกลุ่มนี้เทศบาลได้ให้ความสำคัญต่อการฝึกพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น


ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาในด้านนี้ จะครอบคลุมถึงกิจกรรม / แผนงานการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการทำนุบำรุงศาสนาจากการดำเนินงานสามารถสรุปผล ได้ดังนี้
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน  อุดหนุนงบประมาณจัดงานวันเด็กแห่งชาติและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
- จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  พร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการทางด้านสาธารณสุข
- สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาและบำรุงศาสนาสถาน
- จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน สนับสนุนเวชภัณฑ์และเครื่องยังชีพแก่สถานีอนามัย ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อของคนและสัตว์
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาและดนตรี เพื่อมอบให้แก่ชุมชน องค์กร วัดและโรงเรียน
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- จัดทำโครงการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ครอบคลุมกิจกรรม / แผนงานการดำเนินงาน เพื่อให้เทศบาลมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว และประชาชนพึงพอใจในการรับบริการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง สามารถสรุป
ผลการดำเนินงานได้ ดังนี้
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ณ อาคารโรงเรียนวัดแม่ย่อย (เดิม)  ทำให้มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่มาขอรับบริการสามารถติดต่องานได้อย่างสะดวก
-  ฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
- จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล
- สามารถบริการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น