วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
 

มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล

มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของกองคลัง

มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงาน งานพัฒนารายได้ของกองคลัง

มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของกองช่าง

มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ลว 19 มค 60)

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง (ลว 19 มค 60)

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ลว 19 มค 60)

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ลว 19 มค 60)

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ลว 1 สค 63)

มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน (ลว 1 ตค 63)

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (ลว 2 มีค 65)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล (ลว 10 มีค 65)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ลว 14 มีค 65)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม (ลว 14 มีค 65)