วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน เป็นต้น และผู้สังเก...
[10/07/2561] :: View 8
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 อสม.ตำบลป่าไผ่ ตำบลสันทรายหลวง และวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยมีอาสาสมัครสาธาาณสุขเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...
[10/07/2561] :: View 5
เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
[26/06/2561] :: View 20
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 2561 โดยมีจุดกิจกรรม จำนวน 2 จุดได้แก่ จุดที่ 1 ณ ริมน้ำโจ้-บ้านพิมุกข์ตลอดสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และ จุดที่ 2 บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งยาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยตลอดกิจกรรมมีกลุ่มต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้สูงอายุ ,อสม ,อปพร ,สตรีแม่บ้าน ,เยาวชน ,จิตอาสาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ ...
[29/05/2561] :: View 47
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ภายในตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 หมู่บ้าน และตำบลสันทรายหลวง จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน ...
[09/05/2561] :: View 60
สงกรานต์คลายร้อน "เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2561 ภายใต้ชื่อ สงกรานต์คลายร้อน "เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมเปตองผู้สูงอายุ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมปีนเสาน้ำมัน กิจกรรมพายเรือริมลำน้ำโจ้ กิจกรรมชกมวยทะเล กิจกรรมร้องเพลงพื้นเมืองและเพลงตามสมัยนิยม และจัดพื้นที่สำหรับเป็นกาดหมั้ว เพื่อส่งเ...
[13/04/2561] :: View 81
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
วันที่ 1 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ...
[01/01/2561] :: View 184
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อปพร. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก...
[28/09/2560] :: View 275
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
วันที่ 6 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 โดย นายนที ดำรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณ...
[06/09/2560] :: View 231
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีกิจกกรรมดังนี้ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ,กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นด้านต่างๆ และกิจกรรมกาดมั่วครัวฮอม...
[12/08/2560] :: View 251
 
  :: หน้า 1 2 3 4