วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 ท่าน และผู้สมัครนายกเท...
[16/02/2564] :: View 35
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ผู้กล่าวเปิดและชี้แจงแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ เทศบาตำบลสันทรายหลวง ...
[08/02/2564] :: View 68
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ คำสั่ง สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบการรับเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบ...
[01/02/2564] :: View 87
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ประจำปี 2563
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย  ข้าราชการ ลูกจ้าง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นตัวแทนในการวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 2563...
[23/10/2563] :: View 109
การทำโคมไฟล้านนาและผางประทีป ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพการทำโคมไฟล้านนาและผางประทีป ปีงบประมาณ 2564 จำนวนรุ่นที่ 2 โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ...
[22/10/2563] :: View 71
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2563
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง พร้อมทั้งคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ...
[13/10/2563] :: View 97
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมิน LPA 2563
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
[26/08/2563] :: View 113
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[12/08/2563] :: View 79
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว
[31/07/2563] :: View 90
รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือของประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี้ แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารประกาศเพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ...
[22/04/2563] :: View 1442