วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประชุมร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดังคำขวัญที่ว่า " สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม" ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในวันนี้ 5...
[05/10/2565] :: View 26
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี” ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทรายน้อย
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายกนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี” ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทรายน้อย โดยมีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[09/09/2565] :: View 15
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการจัดการภัยพิบัติ (Senior Disaster Management Officials Forum: SDMOF) และคณะทำงานเตรียมความพร้อมในสถาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Working Group: EPWG)
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการจัดการภัยพิบัติ (Senior Disaster Management Officials Forum: SDMOF) และคณะทำงานเตรียมความพร้อมในสถาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Working Group: EPWG) ในการนี้ นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวงได้บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ ณ เทศบาลตำบลสันทราย...
[19/08/2565] :: View 25
โครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดทำโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ผู้แทนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ...
[14/08/2565] :: View 29
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ระดับเทศบาล ประจำปี 2565 ...
[11/08/2565] :: View 42
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สตรีแม่บ้าน อาสาสมัครฯ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมฯ
[27/07/2565] :: View 46
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองบริเวณเลียบลำน้ำโจ้
วันนี้ (26 ก.ค.65) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม กลุ่ม อถล. เยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองบริเวณเลียบลำน้ำโจ้ โดยการพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืช เศษสวะ สิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ บริเวณ สวนแก้...
[26/07/2565] :: View 91
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับผู้แทนจาก The Boeing Compan และร่วมกิจกรรมเปิดบ้านดุลภาทร ณ มูลนิธิดุลภาทร
[25/07/2565] :: View 119
โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดทำโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ระหว่างวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2565 โดยดำเนินกิจกรรมพร้อมกับเทศบาลเคลื่อนที่ 
[22/07/2565] :: View 34
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ระหว่างวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ระหว่างวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม รับฟังความคิดเห็น  กิจกรรม รับชำระภาษี และค่าขยะนอกสถานที่   กิจกรรม ให้บริการตัดผมฟรี กิจกรรม วัดสายตาประกอบแว่น (ฟรีเฉพาะผู้สูงอายุ)  กิจกรรม รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ ...
[22/07/2565] :: View 28