วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน และการทำเชื้อจุลินทรีย์ฯ
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน และการทำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมฯ...
[20/10/2561] :: View 698
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ. พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[13/10/2561] :: View 618
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น และร่วมกันพัฒนาบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้าร่วมจำนวนมาก ...
[26/07/2561] :: View 726
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนชุมชน เพื่อเสนอโครงการที่เกินศักยภาพชองชุมชนบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง และร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษาผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลโครงการที่อยู่ภายใต้ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อสร้างสันทรายตามวิสั...
[10/07/2561] :: View 259
การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน เป็นต้น และผู้สังเก...
[10/07/2561] :: View 727
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 อสม.ตำบลป่าไผ่ ตำบลสันทรายหลวง และวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยมีอาสาสมัครสาธาาณสุขเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...
[10/07/2561] :: View 9887
เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
[26/06/2561] :: View 770
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 2561 โดยมีจุดกิจกรรม จำนวน 2 จุดได้แก่ จุดที่ 1 ณ ริมน้ำโจ้-บ้านพิมุกข์ตลอดสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และ จุดที่ 2 บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งยาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยตลอดกิจกรรมมีกลุ่มต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้สูงอายุ ,อสม ,อปพร ,สตรีแม่บ้าน ,เยาวชน ,จิตอาสาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ ...
[29/05/2561] :: View 802
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ภายในตำบลป่าไผ่ จำนวน 1 หมู่บ้าน และตำบลสันทรายหลวง จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน ...
[09/05/2561] :: View 862
สงกรานต์คลายร้อน "เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2561 ภายใต้ชื่อ สงกรานต์คลายร้อน "เล่นน้ำเย็นกาย เย็นใจ ในลำน้ำโจ้" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมเปตองผู้สูงอายุ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมปีนเสาน้ำมัน กิจกรรมพายเรือริมลำน้ำโจ้ กิจกรรมชกมวยทะเล กิจกรรมร้องเพลงพื้นเมืองและเพลงตามสมัยนิยม และจัดพื้นที่สำหรับเป็นกาดหมั้ว เพื่อส่งเ...
[13/04/2561] :: View 1465