วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 60 ถัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[19/01/2561] :: View 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[05/01/2561] :: View 22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางเดิน คสล. บริเวณเลียบลำเหมืองโจ้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ระหว่างบริเวณหมู่บ้านกล้วยไม้ถึงบ้านสันทรายไอซ์แลนด์
[26/12/2560] :: View 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณลำเหมืองสาธารณะหลังร้านประดับยนต์ (ร้านซาวด์เอฟเฟค)
[14/12/2560] :: View 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล ช่วงบริเวณสะพานหน้าสุสานสันคะยอม-ต่อของเดิม บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ตำบลสันทรายน้่อย
[14/12/2560] :: View 18
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคา
[30/11/2560] :: View 46
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[30/11/2560] :: View 29
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บ้านป่าลาน บริเวณลำเหมืองแม่แก๊ด หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
[30/11/2560] :: View 18
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านสันทรายมูล (ช่วงบริเวณสะพานบ้านพิมุกต์-ต่อของเดิม) ม.3 ต.สันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
[20/11/2560] :: View 27
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง-บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย บริเวณช่วงสะพานบ้านพิมุกต์ ม.5-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
[20/11/2560] :: View 25
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านท่อ ม.5 ต.สันทรายหลวง ช่วงบริเวณต่อพนังเดิม หลังบ้านพักเฟริร์นสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
[20/11/2560] :: View 20
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[07/11/2560] :: View 87
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - เดือน กันยายน 2561
[21/09/2560] :: View 128
ประกวดราคาจ้างโครงการปรัปรุงถนนแบบโอเวอร์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรุบปรุงรางระบายน้ำ 1 ฝั่งถนนบ้านสันป่าสัก ม. 1 ต.สันทรายหลวง บริเวณแยกแม่แก๊ดถึงแยกประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[15/09/2560] :: View 280
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2559
[15/08/2560] :: View 143
สอบราคาดครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านข้าวแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายหลว
[10/08/2560] :: View 93
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บริเวณลำเหมืองโจ้ต่อของเดิม (ช่วงบ้านสันทรายทอง-หมู่บ้านไทสันทราย) หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย
[10/08/2560] :: View 134
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บริเวณลำเหมืองโจ้ต่อของเดิม (ช่วงด้านหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หมู่ 5 ตำบลสันทรายหลวง
[10/08/2560] :: View 112
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล บริเวณบ้านสันทรายเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลสันทรายน้อย (บริเวณซอยข้างสุสานสันคะยอม)
[13/06/2560] :: View 71
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล ปิดลำเหมืองสาธารณะ บริเวณต่อของเดิม-สุดเขตบ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายน้อย
[13/06/2560] :: View 103
 
  :: หน้า 1 2