วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลาย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566- กันยายน 2567 (e-bidding)
[30/08/2566] :: View 17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณะใกล้ที่ดินเลขที่ ๗๓๒๑ บ้านป่าเหมือด หมู่ ๔ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[30/08/2566] :: View 18
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตั้งแต่สะพานในหมู่บ้านพรพิงค์ ๒ ถึงแนวรั้วหมู่บ้านพรพิงค์ ๒ บ้านสันคะยอมใต้ หมู่ ๗ ตำบลสันทรายน้อย
[30/08/2566] :: View 8
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๓ ถึงถนนสมโภชน์ ๗๐๐ ปี หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร
[30/08/2566] :: View 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๒ คัน
[29/08/2566] :: View 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น บริเวณภายในสุสานบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไผ่
[29/08/2566] :: View 5
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๓ คัน
[29/08/2566] :: View 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์แนวรั้วหมู่บ้านศิริพร ๘ ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ (วงแหวนรอบ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านสันคะยอม
[28/08/2566] :: View 6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักจำนวน ๔ บ่อ บริเวณถนนทางไปบ้านปินดกถึงซอยสันทรายหลวง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลสันทรายหลวง
[28/08/2566] :: View 4
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด ๒ ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
[24/08/2566] :: View 3
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนหลังอนุบาลสวนองุ่นถึงหน้าคริสตจักรทีเบเรียส หมู่ที่ ๙ บ้านสันทรายน้อย ตำบลสันทรายน้อย
[22/08/2566] :: View 5
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์แนวรั้วหมู่บ้านศิริพร ๘ ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ (วงแหวนรอบ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย
[17/08/2566] :: View 8
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น บริเวณภายในสุสานบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไผ่
[17/08/2566] :: View 4
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๒ คัน
[16/08/2566] :: View 22
ประกาศการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีขนาดเนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 90 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสันทรายก้อม หมู่ 9 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
[09/08/2566] :: View 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางปิด บริเวณซอยหลังวัดแม่คาว หน้าบ้านเลขที่ ๒๙๑ ถึงบ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร
[07/08/2566] :: View 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๗๓-๐๑๘ สายถนนซอยทางแยกบ้านปินดก-บ้านสันป่าสัก บริเวณสามแยกป้ายหมู่บ้านสันป่าสัก
[20/07/2566] :: View 21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางปิด บริเวณซอยหลัง วัดแม่คาว หน้าบ้านเลขที่ ๒๙๑ ถึงบ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร
[14/07/2566] :: View 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านพิมุกต์ ๑ ข้างบ้านเลขที่ ๙๙/๕๐๑ ถึงลําเหมืองสาธารณประโยชน์หน้าบ้านเลขที่ ๙๙/๔๘๙
[11/07/2566] :: View 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
[07/07/2566] :: View 23