วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(แบบรางเปิด) บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังร้านเหรียญทองถึงถนนวงแหวนสายสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย
[08/08/2565] :: View 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หน้าสุสานบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทรายหลวง
[08/08/2565] :: View 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.บริเวณหมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงสะพานหมู่บ้านพินนาเคิล หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย
[25/07/2565] :: View 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านแม่ย่อย หมู่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย
[22/07/2565] :: View 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านพรพิงค์ 1 ถึงบ้านเลขที่ 100 บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย
[20/07/2565] :: View 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพนังกันดิน คสล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์หลังหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ถึงหมู่บ้านธนาโชค หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[07/07/2565] :: View 24
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 2,400 ซีซี เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่ง 3 ตอน แบบ 5 ประตู เครื่องยนต์แบบดีเซล
[22/04/2565] :: View 84
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ฝั่งบ้านกำนันประเสริฐ หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน บริเวณลำเหมืองแม่แก๊ด ตั้งแต่สะพานทางหลวง 1367 - สะพานข้ามลำเหมืองแม่แก๊ด
[03/03/2565] :: View 75
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่สะพานสันคะยอม ซอย 5 ถึงหมู่บ้านเดอะลากูน่าโฮม เฟส 3 บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ 8 ตำบลสันทรายน้อย
[22/02/2565] :: View 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตั้งแต่หมู่บ้านลากูน่าโฮม เฟส 3 ถึงโครงการเดอะพรอมิเน้นซ์ บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ 8 ตำบลสันทรายน้อย
[22/02/2565] :: View 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (เหมืองกลาง) เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมถึงแนวรั้วหมู่บ้านศิริพร 8 หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย
[22/02/2565] :: View 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตั้งแต่บ้านเลขที่ 100 ถึงสะพานสันคะยอม ซอย 5 บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ 8 ตำบลสันทรายน้อย
[21/02/2565] :: View 55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ช่วงตั้งแต่หน้าคริสตจักรรุ่งพระพรถึงหลังโรงเรียนอนุบาลสวนองุ่น หมู่ที่ 9 บ้านสันทรายน้อย ตำบลสันทรายน้อย
[21/02/2565] :: View 57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองสาธารณะหน้าวัดแม่คาว หมู่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[07/02/2565] :: View 171
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากหลังเทศบาลฯ ถึงสะพานข้างบ้านเลขท่ี่ 525 หมู่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[27/01/2565] :: View 74
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเข้าบ้านลุงเต่ย ซอย 7 หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[18/01/2565] :: View 88
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเทศบาลสันทรายหลวง 23 (ซอยข้างปั๊ม) หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[21/12/2564] :: View 92
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมคันดินกั้นน้ำ บริเวณลำน้ำแม่ดู่ ตั้งแต่ช่วงสะพานทางหลวงหมายเลข 1367 (แม่โจ้รีสอร์ท) ถึงแยกซอยทุ่งทอง หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด
[14/12/2564] :: View 82
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[22/11/2564] :: View 116
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลาย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 -กันยายน 2565 (ระยะเวลา12เดือน)
[22/09/2564] :: View 127