วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จำนวน 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
[25/11/2563] :: View 2
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) บ้านสันทรายน้อย หมู่ 9 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณซอย 1 (ซอยอมรวิวัฒน์)
[17/11/2563] :: View 9
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) บ้านสันป่าสัก หมู่ 6 บริเวณป้ายหมู่บ้านสันป่าสัก ตำบลสันทรายหลวงถึงต่อของเดิมก่อนสามแยกไปหนองจ๊อม
[16/11/2563] :: View 4
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณตั้งแต่ถนนหน้าประปาหมู่บ้านถึงหมู่บ้านเชียงใหม่กาเด้นท์
[09/11/2563] :: View 9
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) บ้านสันป่าสัก หมู่ 6 บริเวณป้ายหมู่บ้านสันป่าสัก ตำบลสันทรายหลวงถึงต่อของเดิมก่อนสามแยกไปหนองจ๊อม
[04/11/2563] :: View 12
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ (แอสฟัลท์ติก) บ้านสันทรายน้อย หมู่ 9 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณซอย 1 (ซอยอมรวิวัฒน์)
[04/11/2563] :: View 6
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[08/10/2563] :: View 25
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลอดใต้สะพานในเขตทางหลวงแผ่นดิน บริเวณใต้สะพานข้ามลำเหมืองโจ้ ในเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 121ตอนต้นเปา-ดอนแก้ว กม.ที่ 23+230 ม.4 , ม.8 ต.สันทรายน้อย
[06/10/2563] :: View 15
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
[01/10/2563] :: View 9
โครงการก่อสร้างทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลอดใต้สะพานในเขตทางหลวงแผ่นดิน บริเวณใต้สะพานข้ามลำเหมืองโจ้ ในเขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 121ตอนต้นเปา-ดอนแก้ว กม.ที่ 23+230 หมู่ 4 , หมู่ 8 ตำบลสันทรายน้อย
[14/09/2563] :: View 15
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ตำบลสันทรายน้อย
[09/09/2563] :: View 16
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร บริเวณในสุสานบ้านแม่คาว
[01/09/2563] :: View 25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล ระหว่าง หมู่ 5 และ ม. 4 ต.สันทรายหลวง บริเวณเลียบลำเหมืองโจ้ตั้งแต่หลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงสะพานข้างหมู่บ้านวงศ์สว่าง
[27/08/2563] :: View 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ตำบลสันทรายน้อย
[24/08/2563] :: View 26
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลาย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564 (ระยะเวลา 12 เดือน)
[18/08/2563] :: View 29
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร บริเวณในสุสานบ้านแม่คาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13/08/2563] :: View 30
ประกาศเผยแพร่การจัดซท้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ระหว่างบ้านท่อ หมู่ 5 และบ้านสันทรายหลวง มู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง บริเวณเลียบลำเหมืองโจ้ตั้งแต่หลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงสะพานฯ
[05/08/2563] :: View 28
ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น หมู่ 2 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร
[24/07/2563] :: View 41
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณภายในสุสานสันคะยอม
[23/07/2563] :: View 31
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
[21/07/2563] :: View 73