วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมคันกันดินกั้นน้ำ บริเวณลำน้ำดู่ ตั้งแต่ซอยวัดป่าแดดถึงสะพานวัดป่าแดด หมู่ที่ ๔ บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่
[06/02/2567] :: View 21
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ป่าตอง) หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง
[01/02/2567] :: View 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณลำเหมืองช่วงบานประตูระบายน้ำ ปากซอยพรมไหม (ก่อนร้านลาบสมบูรณ์) ถึงลำน้ำโจ้หลังอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[25/01/2567] :: View 15
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๐๕/๕๖ ถึงต่อรางเดิม สันทรายคันทรีวิลล์ ซอย ๖ บ้านสันคะยอม หมู่ ๔ ตำบลสันทรายน้อย
[24/01/2567] :: View 11
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณซอย ๓ (สันทรายน้อย ซอย ๓) ช่วงใกล้บ้านเลขที่ ๒๐๗/๑ (นางจิรพัฒน์ สุภาพัฒน์) หมู่ ๙ บ้านสันทรายน้อย
[23/01/2567] :: View 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณหน้าสถานีอนามัยบ้านสันคะยอมถึงบริเวณสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะ หมู่ ๗ บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย
[23/01/2567] :: View 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมืองโจ้ ฝายชะลอน้ำ ลูกที่ ๔ เชื่อมต่อพนังเดิมถึงฝายชะลอน้ำลูกที่ ๕ หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง
[19/01/2567] :: View 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณต่อรางระบายน้ำเดิมช่วงหลังวัดสันคะยอม ถึงต่อรางระบายน้ำเดิมหลังบ้านเลขที่ ๓๘๔ บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ ๘ ตำบ
[17/01/2567] :: View 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๕๙/๕๖ ถึงลำเหมืองสาธารณะข้างลานกีฬาทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ บ้านต้นซาง ตำบลสันทรายหลวง
[15/01/2567] :: View 13
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณลำเหมืองช่วงบานประตูระบายน้ำ ปากซอยพรมไหม (ก่อนร้านลาบสมบูรณ์) ถึงลำน้ำโจ้หลังอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ
[15/01/2567] :: View 12
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณซอย ๓ (สันทรายน้อย ซอย ๓) ช่วงใกล้บ้านเลขที่ ๒๐๗/๑ (นางจิรพัฒน์ สุภาพัฒน์) หมู่ ๙ บ้านสันทรายน้อย ตำบลสันทรายน้อย
[12/01/2567] :: View 12
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๐๕/๕๖ ถึงต่อรางเดิม สันทรายคันทรีวิลล์ ซอย ๖ บ้านสันคะยอม หมู่ ๔ ตำบลสันทรายน้อย
[12/01/2567] :: View 9
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณหน้าสถานีอนามัยบ้านสันคะยอมถึงบริเวณสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณะ หมู่ ๗ บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย
[11/01/2567] :: View 10
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บริเวณลำเหมืองโจ้ ฝายชะลอน้ำลูกที่ ๔ เชื่อมต่อพนังเดิมถึงฝายชะลอน้ำลูกที่ ๕ หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง
[09/01/2567] :: View 12
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด บริเวณต่อ รางระบายน้ำเดิมช่วงหลังวัดสันคะยอม ถึงต่อรางระบายน้ำเดิมหลังบ้านเลขที่ ๓๘๔ บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ ๘ ตำบลสันทรายน้อย อำเ
[05/01/2567] :: View 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[04/01/2567] :: View 12
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๕๙/๕๖ ถึงลำเหมืองสาธารณะข้างลานกีฬาทุ่งยาว หมู่ที่ ๗ บ้านต้นซาง ตำบลสันทรายหลวง
[03/01/2567] :: View 18
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยมีขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่
[26/12/2566] :: View 11
ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน
[19/12/2566] :: View 13
ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 2
[24/11/2566] :: View 21