วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง-บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย บริเวณช่วงสะพานบ้านพิมุกต์ ม.5-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
[20/11/2560] :: View 633
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านท่อ ม.5 ต.สันทรายหลวง ช่วงบริเวณต่อพนังเดิม หลังบ้านพักเฟริร์นสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
[20/11/2560] :: View 690
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[07/11/2560] :: View 681
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลโดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ ทำลายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - เดือน กันยายน 2561
[21/09/2560] :: View 851
ประกวดราคาจ้างโครงการปรัปรุงถนนแบบโอเวอร์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรุบปรุงรางระบายน้ำ 1 ฝั่งถนนบ้านสันป่าสัก ม. 1 ต.สันทรายหลวง บริเวณแยกแม่แก๊ดถึงแยกประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[15/09/2560] :: View 1457
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2559
[15/08/2560] :: View 812
สอบราคาดครงการปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านข้าวแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายหลว
[10/08/2560] :: View 731
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บริเวณลำเหมืองโจ้ต่อของเดิม (ช่วงบ้านสันทรายทอง-หมู่บ้านไทสันทราย) หมู่ 6 ตำบลสันทรายน้อย
[10/08/2560] :: View 807
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล บริเวณลำเหมืองโจ้ต่อของเดิม (ช่วงด้านหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หมู่ 5 ตำบลสันทรายหลวง
[10/08/2560] :: View 867
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล บริเวณบ้านสันทรายเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลสันทรายน้อย (บริเวณซอยข้างสุสานสันคะยอม)
[13/06/2560] :: View 632
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล ปิดลำเหมืองสาธารณะ บริเวณต่อของเดิม-สุดเขตบ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายน้อย
[13/06/2560] :: View 845
สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล หน้าศูนย์ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพชุมชน บริเวณบ้านสันคะยอมหมูที่ 4 ตำบลสันทรายน้อยถึงบ้านสันทรายก้อม หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายหลวง
[13/06/2560] :: View 862
สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล. ปิดลำเหมืองสาธารณะต่อของเดิม - ตรงข้ามศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ย่อย หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย
[13/06/2560] :: View 638
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ำ 1 ฝั่งถนน บ้านสันทรายเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลสันทรายน้อย บริเวณแยกหน้าวัดสันคะยอมถึงหลังโลตัส อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[05/01/2560] :: View 820
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านโจ้ถึงถนนสมโภชน์ 700 ปี ต่อของเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย
[29/12/2559] :: View 848
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ 2 ฝั่งถนน บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[28/12/2559] :: View 735
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - เดือนกันยายน 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[01/12/2559] :: View 766
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณสี่แยกตลาดป่าเหมือดไปทางวัดป่าเหมือดถึงสุดเขต หมู่ 4 ตำบลป่าไผ่
[07/11/2559] :: View 724
สอบราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำเหมืองโจ้ สะพานหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์ หมู่ที่ 6 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[03/11/2559] :: View 748
สอบราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล.บ้านแม่คาว บริเวณเหมืองสาธารณะ ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[03/11/2559] :: View 743