วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
สำนักปลัด
สำนักปลัด
 
 
(-ว่าง-)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ระดับต้น
 
นางสาวนิภาพร ดำรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นายมารุต มาลารัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวนิจจารีย์ สังข์เรือง
นิติกร
 
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปก./ชก.
 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับ ปง./ชง.