วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
 
 
นางสาวจิราพร วรรณกิตร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ระดับต้น
นางสาวนิภาพร ดำรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ระดับต้น
 
นายมารุต มาลารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
- ว่าง -
นิติกร
ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
.ว่าง.
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน