สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
สำนักปลัด
สำนักปลัด
 
 
(-ว่าง-)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ระดับต้น
 
นางสาวนิภาพร ดำรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นายมารุต มาลารัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวนิจจารีย์ สังข์เรือง
นิติกร
 
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปก./ชก.
 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับ ปง./ชง.