วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 


เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของราชการเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

1.2 ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

1.2.1 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

1.3 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
1.5 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
1.6 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
1.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
1.8 บำรุงศิลปจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
1.9 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

นอกจากนี้เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ดังนี้

(1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9)  เทศพาณิชย์

ข้อ 2. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังต่อไปนี้
2.1 สภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  ประกอบด้วย  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล 

และสมาชิกสภาเทศบาล

2.2 คณะเทศมนตรี  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  กับเทศมนตรีอื่นอีกสองคน
2.3 พนักงานเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้อ 3. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และคณะผู้บริหารตำบลสันทรายหลวง โดยสรุป  ดังต่อไปนี้
3.1 อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
      3.1.1  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
      3.1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและแผน  พัฒนาเทศบาล
      3.1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
      3.2.1 รับผิดชอบงานนโยบายหรืองานอื่นใดที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาลโดยเฉพาะ
      3.2.2 ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่อง
ดังต่อไปนี้

นายกเทศมนตรี
(1)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เทศบัญญัติ และนโยบาย
(2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(4)  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5)  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลและกฏหมายอื่น

รองนายกเทศมนตรี
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามลำดับที่นายกเศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน
อำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการ
ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น
นายกเทศมนตรีอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเศมนตรีก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ