วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งบประมาณประจำปี 2563 

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งบประมาณประจำปี 2564