วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองช่าง
กองช่าง
 
 
นายชัยวัฒน์ ใฝคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรพันธ์ ปันศิริ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ระดับต้น
 
ว่าง
วิศวกรโยธา
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
-ว่าง
สถาปนิก
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
นายเอกภพ จอมใจป้อ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
.ว่าง.
นายช่างโยธา
ระดับ ปง./ชง. ระดับ ปง./ชง.