วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองช่าง
กองช่าง
 
 
นายคณิน ประทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายชัยวัฒน์ ใฝคำ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
นายสุรพันธ์ ปันศิริ
นายช่างโยธา
 
-ว่าง-
นายช่างโยธา
ระดับ ปง./ชง.
 
.ว่าง
วิศวกรโยธา
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
.ว่าง.
สถาปนิก
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ