วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองช่าง
กองช่าง
 
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ระดับต้น
 
นายชัยวัฒน์ ใฝคำ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รกท.ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสุรพันธ์ ปันศิริ
นายช่างโยธา
 
-ว่าง-
นายช่างโยธา
ระดับ ปง./ชง.