วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองช่าง
กองช่าง
 
 
นายชัยวัฒน์ ใฝคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ระดับต้น
 
ว่าง
วิศวกรโยธา
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
-ว่าง
สถาปนิก
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
ว่าง
นายช่างโยธา
ระดับ ปง./ชง. ระดับ ปง./ชง.
 
.ว่าง.
นายช่างโยธา
ระดับ ปง./ชง. ระดับ ปง./ชง.