วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
 


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (122 KB.)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (86 KB.)
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง (131 KB.)
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (73 KB.)
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน (269 KB.)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต (77 KB.)