วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองสวัสดิการและสังคม
กองสวัสดิการและสังคม
 
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
ระดับต้น
 
นางมุกดา อินสม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
รกท.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ