วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองสวัสดิการและสังคม
กองสวัสดิการและสังคม
 
 
นางชุติมา สมวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางมุกดา อินสม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ