วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองสวัสดิการและสังคม
กองสวัสดิการและสังคม
 
 
นางสุนทรี สุรินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางมุกดา อินสม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม