วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองสวัสดิการและสังคม
กองสวัสดิการและสังคม
 
 
นางชุติมา สมวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ระดับต้น
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
ระดับต้น
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ระดับ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ