วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 
 

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-397248 , 053-397249 , 053-350190
แฟกซ์ : 053-350501
อีเมล์ : info@sansailuang.go.th
 

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ใน Google mapเบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการ

ที่

ชื่อหน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

1.

สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
-  สำนักปลัดเทศบาล

- งานบุคคล

- งานวิเคราะห์

053-397248
ต่อ 0

053-350501

2.

กองสวัสดิการ
-  งานสวัสดิการผู้สูงอายุ

ต่อ 106

-

3.

งานทะเบียนพาณิชย์
งานจัดเก็บรายได้

ต่อ 209

-

4.

งานทะเบียนราษฎร

ต่อ 211

-

5.

กองคลัง
-  งานพัสดุ

- งานบัญชี

ต่อ 301
ต่อ 209

ต่อ 302

-

6.

กองสาธารณสุข

ต่อ 209

-

7.

ห้องปลัดเทศบาล

ต่อ 304

-

8.

กองช่าง

ต่อ 401

-

9.

งานจัดเก็บขยะ อาคารบ้านท่อ

053-490994

-

10.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

053-492991

-


 
ชื่อ-นามสกุล *  
ชื่อหน่วยงาน     
ที่อยู่ *  
จังหวัด *  
รหัสไปรษณีย์ *  
โทรศัพท์     
โทรสาร     
E-mail *  
รายละเอียดในการติดต่อ *  
รหัสตรวจสอบ *  
 กรุณากรอกรหัสในภาพ
   
   
 
กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" ให้ครบถ้วน