วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
 
 


          วิสัยทัศน์ (Vision)

 “สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม

          พันธกิจ

              พันธกิจที่ 1 ทำให้สันทรายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี

              พันธกิจที่ 2 ทำให้สันทรายเป็นสังคมที่สงบสุขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                   พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง

              พันธกิจที่ 4 ให้บริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

              พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ชุมชน

              พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน

              พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยมุ่งเน้นการบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ