วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 


ประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565