วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 


แบบคำร้องทั่วไป (624 KB.)
บันทึกการตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (479 KB.)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (249 KB.)
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 (270 KB.)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (155 KB.)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (230 KB.)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ.2560 (124 KB.)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 (254 KB.)
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ด้านงานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (1.41 MB.)
คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลันทรายหลวง (726 KB.)
นโยบายกำกับดูแลองค์ที่ดี เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (371 KB.)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (687 KB.)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (783 KB.)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (415 KB.)
เอกสารประกอบการจัดระบบจัดการข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ (501 KB.)
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) (395 KB.)
แบบประเมินความพึงพอใจประชาชน (292 KB.)
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ​รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2564 (2.98 MB.)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565 (710 KB.)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง การควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 (1.04 MB.)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง การควบคุมตลาด พ.ศ.2565 (731 KB.)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565 (602 KB.)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2565 (565 KB.)
แบบคำขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว อปพร. ทต.สันทรายหลวง (60 KB.)
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (140 KB.)
วิธีใช้งาน E-Service (330 KB.)