วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
 


ปกแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 (169 KB.)
คำนำ (103 KB.)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (29 KB.)
สภาพทั่วไปและข้อมูลทั่วไป (265 KB.)
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (310 KB.)
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (216 KB.)
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การพัฒนาและแผนงาน (88 KB.)
บัญชีสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผ 07 (92 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง แผนงานบริหารงานทั่วไป (71 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง แผนงานเคหะและชุมชน (843 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานบริหารงานทั่วไป (77 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (98 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และคุณภาพชีวิต แผนงานบริหารงานทั่วไป (121 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และคุณภาพชีวิต แผนงานเคหะและชุมชน (122 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารสุข (93 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (113 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานบริหารงานทั่วไป (71 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน (103 KB.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข (75 KB.)
ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แผนงานบริหารทั่วไป (177 KB.)
ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แผนงานการรักษาความสงบภายใน (169 KB.)
ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แผนงานเคหะและชุมชน (111 KB.)
ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (70 KB.)
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และคุณภาพชีวิต แผนงานบริหารงานทั่วไป (73 KB.)
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข (70 KB.)
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป (79 KB.)
บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (109 KB.)
การติดตามและประเมินผล (166 KB.)
ภาคผนวก (336 KB.)