วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 
 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งบประมาณประจำปี 2563 (193 KB.)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) งบประมาณประจำปี 2563 (2.94 MB.)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ห้วงเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.2563) งบประมาณประจำปี 2563 (3.77 MB.)
แบบรายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2564 (198 KB.)
แบบรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (565 KB.)
แบบรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) (28 KB.)