วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองคลัง
กองคลัง
 
 
--ว่าง--
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางจรรยา นิจประกิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รกท.ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ระดับ ต้น
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับ ปง./ชง.
 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับ ปง./ชง.
 
-ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)