วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองคลัง
กองคลัง
 
 
--ว่าง--
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางจรรยา นิจประกิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รกท.ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
.ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
.ว่าง.
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
-ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
(ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ)
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน