วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองคลัง
กองคลัง
 
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางจรรยา นิจประกิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รกท.ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
.ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
ว่าง.
นักวิชาการพัสดุ
(ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ)
ว่าง..
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน