วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
กองคลัง
กองคลัง
 
 
นางสาวนิตย์ ศรีชัยวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางจรรยา นิจประกิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
.ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
ว่าง.
นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
ว่าง..
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน