วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 

มาตรา 7 หนวยงานของรฐตองสงขอมลขาวสารของราชการอยางนอยดงตอไปนลงพมพในราชกจจาเบกษา

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

(2) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติ

- มติมาตรา 9 ภายใตงคบมาตรา14 และมาตรา15 หนวยงานของรฐตองจดใหอมลขาวสารของราชการอยางนอยดงตอไปนไวใหประชาชนเขาตรวจดไดงนตามหลกเกณฑและวการทคณะกรรมการกาหนด

(1) ผลการพจารณาหรอคาวจฉยทผลโดยตรงตอเอกชนรวมทงความเหนแยงและคาสงทเกยวของในการพจารณาวจฉยดงกลาว

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)

(3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ

(4) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

(5) งพมพไดการอางองถงตามมาตรา 7 วรรคสอง

(6) ญญาสมปทานญญาทกษณะเปนการผกขาดตดตอนหรอสญญารวมทนกบเอกชนในการดทาบรการสาธารณะ

(7) มตคณะรฐมนตรหรอมตคณะกรรมการทแตงตงโดยกฎหมายหรอโดยมตคณะรฐมนตรทั้งนใหระบรายชรายงานทางวชาการรายงานขอเทจจรหรอขอมลขาวสารทามาใชในการพจารณาไววย

(8) อมลขาวสารอนตามทคณะกรรมการกาหนด

8.1 ข่าวประชาสัมพันธ์

8.2 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง