วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
อัตรากำลังของเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
 
 


หน่วย:คน

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

สำนักปลัด

5

1

14

20

กองคลัง

1

-

9

10

กองช่าง

1

-

20

21

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

4

23

28

กองสวัสดิการและสังคม

2

-

1

3

รวม

10

5

67

(ข้อมูล ณ มีนาคม 2565)