วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
เทศบัญญัติและข้อกฎหมายต่างๆ
เทศบัญญัติและข้อกฎหมายต่างๆ
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ.2560

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง การควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง การควบคุมตลาด พ.ศ.2565

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2565