วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะบริหารเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตัวแทนฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนฝ่ายประชาคมท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิ...
[26/10/2564] :: View 18
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเทศาลตำบลสันทรายหลวง เป็นกรรมการ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการ เพื่อรวมพิจารณาขั้นรับหลักการ พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566...
[21/10/2564] :: View 18
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ที่ต้องการติดต่องานกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ที่ต้องการติดต่องานกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวง    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ใกล้เคียงกับเทศบาลฯ ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ภายในเขตเทศบาลฯ เอง    เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จึงขอกำหนดมาตรการคัดกรองผู้ท...
[15/10/2564] :: View 34
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ในการนี้นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งบรรยายเรื่องการพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจท้องถิ่น ณ ลำน้ำโจ้ โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาภูมิทัศน์พื...
[01/10/2564] :: View 23
[22/09/2564] :: View 22
[13/09/2564] :: View 43
[27/08/2564] :: View 34
[23/08/2564] :: View 31
[23/08/2564] :: View 39
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ