วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน เป็นต้น และผู้สังเก...
[10/07/2561] :: View 8
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 อสม.ตำบลป่าไผ่ ตำบลสันทรายหลวง และวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยมีอาสาสมัครสาธาาณสุขเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...
[10/07/2561] :: View 5
เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
[26/06/2561] :: View 20
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 2561 โดยมีจุดกิจกรรม จำนวน 2 จุดได้แก่ จุดที่ 1 ณ ริมน้ำโจ้-บ้านพิมุกข์ตลอดสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และ จุดที่ 2 บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งยาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยตลอดกิจกรรมมีกลุ่มต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้สูงอายุ ,อสม ,อปพร ,สตรีแม่บ้าน ,เยาวชน ,จิตอาสาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ ...
[29/05/2561] :: View 47
[04/07/2561] :: View 11
[28/06/2561] :: View 18
[28/06/2561] :: View 16
[20/06/2561] :: View 22
[19/06/2561] :: View 21
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
รับสมัคร ป.โท คนหัวใจสิง.. 18 มิ.ย. 61 25/0
การปล่อยน้ำทิ้งลงบนถนน(แยกธนสาร).. นายธีระพงษ.. 06 พ.ค. 61 71/0
สอบถามกฎหมายผังเมืองเชียงใหม่ครับ.. พิฆเณศ เพ็.. 09 เม.ย. 61 41/0
สอบสัมภาษณ์ นาย ปฎิรพ .. 18 ต.ค. 60 547/0
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.. กรรณิการ์ .. 12 ต.ค. 60 1866/8
ใบรับรองแพทย์ในการสมัครสอบพนักงานจ้าง.. Kanokwan 28 ก.ย. 60 1200/1
การเก็บขยะประจำสัปดาห์.. กรรณิการ์.. 29 ส.ค. 60 335/0
เรื่อง น้ำประปาในหมู่บ้าน.. มนต์ทิพย์ .. 17 พ.ค. 60 404/0
การซ่อมแซมถนนหน้าหมู่บ้านกล้วยไม้.. Wipoo 19 เม.ย. 60 323/0
สอบถามการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา.. คนเฒ่า.. 26 ต.ค. 59 576/2