วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

วัดสันทรายหลวง

วัดสันทรายหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 28 บ้านสันทรายหลวง ถนนสันทราย –พร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 279 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 29.7 วา จดถนน ทิศใต้ประมาณ 36.8 วา จดถนน ทิศตะวันออกประมาณ 31 วา จดถนนสันทราย – พร้าว ทิศตะวันตกจดทางเดิน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 97 ตารางว่า น.ส. 3 เลขที่ 728 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กฏิสงฆ์ วิหาร หอไตร ศาลาบาตร ศาลาการเปรียญ และโรงครัว ปูชนียวัตถุมี เจดีย์

วัดสันทรายหลวง สร้างเมื่อ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 83 เมตร ยาว 83 เมตร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 13 83 เมตร ยาว 83 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการบัณฑิตปญญาคโม พ.ศ. 2120 – 2159 รูปที่ 2 พระอธิการหลวง สญญโต พ.ศ. 2160 – 2203 รูปที่ 3 พระอธิการแก้ว คนธวโร พ.ศ. 2335 – 2349 รูปที่ 4 พระอธิการปัญญา ปญญาวโร พ.ศ. 2250 – 2296 รูปที่ 5 พระอธิการไชย ชยนโต พ.ศ. 2297 – 2334 รูปที่ 6 พระอธิการแก้ว คนธวโร พ.ศ. 2335 – 2349 รูปที่ 7 เจ้าอธิการกันทวงศ์ คุณกโร พ.ศ. 2350 – 2388 รูปที่ 8 พระโสภา โสภโณ พ.ศ. 2389 – 2427 รูปที่ 9 พระอธิการญาณะ ฐานงกโร พ.ศ. 2428 – 2476 รูปที่ 10 เจ้าอธิการคำตัน ติกขปญโญ พ.ศ. 2477 - 2544

องค์พระประธานด้านในอุโบสถ

ประติมากรรมฝาผนังภายในอุโบสถ

หอพระไตรปิฏก

อุโบสถหลังเล็ก