วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 
 


การจัดตั้งเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยได้ขยายเขตการปกครอง 2 ครั้ง

ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร


ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาล"ความหมายของตราสัญลักษณ์ที่เป็นรูปไก่ เนื่องจากเทศบาล (สุขาภิบาล) ได้รับจัดตั้งขึ้นในปีระกา"


สภาพทั่วไปทางกายภาพ

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสันทราย หลวงมีอาณาเขตติดต่อกับตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงอย่างสะดวก และ รวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งลาดชันจากแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ และมีระบบโครงข่ายถนนทั้งในส่วนถนนสายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ถนนสายสันทราย (สายเดิม) ถนนวงแหวนรอบกลางและถนนวงแหวนรอบนอกซึ่งผ่านในเขตเทศบาล จึงทำให้มีการขยายตัวของโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นเขตชุมชนที่อยู่ อาศัยที่สำคัญที่อยู่ติดกับเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่


วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

"สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"


อาณาเขต

มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลตำบลป่าไผ่

- ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลสันพระเนตร และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่)

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเมืองเล็น และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหนองจ๊อม และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่)


การแบ่งเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบจำนวน 36 ตารางกิโลเมตร

ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล มีจำนวนหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน ดังนี้


ตำบล

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ป่าไผ่

4

บ้านป่าเหมือด

สันทรายหลวง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ้านทุ่งยาว
บ้านป่าลาน
บ้านข้าวแท่น
บ้านสันทรายหลวง
บ้านท่อ
บ้านสันป่าสัก
บ้านต้นซาง
บ้านปินดก
บ้านสันทรายก้อม

สันทรายน้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้านแม่ย่อยเหนือ
บ้านแม่ย่อยใต้
บ้านสันทรายมูล
บ้านสันคะยอม
บ้านโจ้
บ้านสันทรายทอง
บ้านสันคะยอมใต้
บ้านเด่นสันคะยอม
บ้านสันทรายน้อย
บ้านสันทรายเงิน

สันพระเนตร

2

บ้านแม่คาวแผนที่แสดงแนวเขตของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง