วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 
 


ปก (64 KB.)
บทที่ 1 บทนำ (105 KB.)
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสันทราย (216 KB.)
บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง (119 KB.)
บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (288 KB.)
บทที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (81 KB.)