วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
ITA เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 2564
ITA เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 2564
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA ปี 2562

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA ปี 2563

01 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1- โครงสร้าง

O2- ข้อมูลผู้บริหาร

O3- อำนาจหน้าที่

O4- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5- ข้อมูลการติดต่อ

O6- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7- ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8- ช่องการแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ Q&A

O9- Social Network

02 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10- แผนดำเนินงานประจำปี

O11- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17- E-Service

03 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O20- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ห้วง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ห้วง เดือน เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

04 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

05 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน (ผ่านระบบออนไลน์)

สายตรงผู้บริหาร

O31- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

06 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

07 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น

O43- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA ปี 2563 (160 KB.)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA ปี 2562 (699 KB.)