วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 

คู่มือการบริการประชาชน เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (333 KB.)
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (166 KB.)
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (192 KB.)