วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

วัดข้าวแท่นหลวง

วัดข้าวแท่นหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 78 บ้านข้าวแท่นหลวง ถนนสุขาภิบาลสันทราย หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 13 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2584 อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่ดินเอกชนและลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชนและลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชนลำเหมืองสาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบาตร หอกลอง และ โรงครัว ปูชนียวัตถุ เจดีย์โบราณ และพระพุทธรูปนามว่า พระพุทธมหาวัณโณ

วัดข้าแท่นหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2115 เดิมชื่อวัดยางหมอก ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2466 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 42 เมตร ยาว 50 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการชัยชยวฑตฒโน พ.ศ. 2354 – 2376 รูปที่ 2 พระอธิการกองเงิน กนตจาโร พ.ศ. 2377 – 2401 รูปที่ 3 พระอธิการน้อย มหาวณโณ พ.ศ. 2402 – 2442 รูปที่ 4 พระอธิการแก้ว กนตวีโร พ.ศ. 2443 – 2449 รูปที่ 5 พระบุญมา ปุญญกโร พ.ศ. 2450 – 2455 รูปที่ 6 พระอธิการอภิวงศ์ อภิวงโส พ.ศ. 2456 – 2467 รูปที่ 7 พระอธิการจันทร์แก้ว มณิวณโณ พ.ศ. 2468 – 2473 รูปที่ 8 พระปลัดบุญปั๋น สุวณโณ พ.ศ. 2474 – 2483 รูปที่ 9 พระครูสันติยานุสาสน์ อินทนนโท ตั้งแต่ พ.ศ. 2483 การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2470 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. 2524 นอกจากนี้มี หอสมุดและ ห้องพิพิธภัณฑ์เจดีย์ภายในบริเวณวัดข้าวแท่นหลวง

องค์พระประธานด้านในอุโบสถ

ประติมากรรมฝาผนังภายในอุโบสถ

หอกลองปู่จา 60

อุโบสถหลังเล็ก

วิหารพระเจ้าทันใจ

อัฐิ หลวงพ่อพระครูสันติยานะสาสน์

ภายในบริเวณวัดข้าวแท่นหลวง