วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

วัดข้าวแท่นน้อย

วัดข้าวแท่นน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 39 บ้านข้าวแท่นน้อย ถนนสุขาภิบาลสันทราย หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์หมานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื่อที่ 4 ไร่ 98 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 210 อาณาเขต ทิศเหนือจดบ้านของราษฏรและเขตเหมือง ทิศใต้จดเขตเหมือง ทิศตะวันออกจดเขตเหมืองและที่นาของราษฏร ทิศตะวันตกจดที่นาของราษฎร อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหารศาลา หอกลอง และโรงครัว ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม 9 ยอด

วัดข้าวแท่นน้อย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2387 เดิมเป็นวัดร้าง ลุงฟูขาว กับลุงฟูดำ ร่วกับครูบาเจ้าหมายศ สร้างวัดขึ้นใหม่ ให้ชื่อวัดครั้งแรกว่า วัดศรีบุญเรือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการมหายศ พ.ศ. 2385 – 2403 รูปที่ 2 พระอธิการปัญญา พ.ศ. 2408 2414 รูปที่ 3 พระอธิการอ้าย พ.ศ. 2415 – 2426 รูปที่ 4 พระอธิการปัญโญ พ.ศ. 2426 – 2447 รูปที่ 5 พระอธิการอินต๊ะ พ.ศ. 2448 – 2472 รูปที่ 6 พระอธิการสิงห์คำ เคหัง (พระปัญญา) พ.ศ. 2478 – 2489 รูปที่ 7 พระครูสีหสุวรรณาภรณ์ (กลยาโณ) พ.ศ. 2490 - 2527

อุโบสถหลังเล็ก

พระประธานภายในอุโบสถ

ภาพประติมากรรมฝาผนังภายในอุโบสถ

เจดีย์ภายในบริเวณวัดข้าวแท่นน้อย