วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

วัดป่าเหมือด

วัดป่าเหมือด ตั้งอยู่เลขที่ 112 บ้านป่าเหมือด ถนนสันทราย – แม่โจ้ หมูที่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 14 อาณาเขต เทิศเหนือประมาณ 51 วา จดที่นาของเอกชน ทิศใต้ประมาณ 49 วา จดที่นาของเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 21 วา จดที่นาของเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 23 วา จดลำเหมืองสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ทรงไทยลานนา ศาลาการเปรียญ ขอพระไตรปิฏกและกุฏิสงฆ์

วัดป่าเหมือด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2210 โดยมีหลวงพ่อครูปบาม้ำ เป็นประธานในการสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2432 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร ภายบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทาบนาม คือ รูปที่ 1 พระม้ำ รูปที่ 2 พระบุญมี รูปที่ 3 พระสาม รูปที่ 4 พระคำหล้า รูปที่ 5 พรครูอุ่นเรือน อภิวโส พ.ศ. 2450 – 2494 รูปที่ 6 พระทองดี ปภสสโร พ.ศ. 2495 – 2500 รูปที่ 7 พระจันทร์เทพ กุสโส พ.ศ. 2502 – 2504 รูปที่ 8 เจ้าอธิการพรหมมินทร์ พุทธิสาโร พ.ศ. 2504 – 2513 รูปที่ 9 พระอธิการสนั่น จิตตธมโม พ.ศ. 2516 – 2525 รูปที่ 10 พระกวี กนตวีโร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2480


พระประธานภายในอุโบสถ


อุโบสถหลังเล็ก

ศาลากลางน้ำเจดีย์ภายในบริเวณวัดป่าเหมือดรูปวาดฝาผนังในอุโบสถ