วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2564 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2564 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" โดยจัดเจ้าหน้าที่ บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวงตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 - 7 พฤษภาคม 2564...
[22/04/2564] :: View 60
กิจกรรมรดน้ำดำหัวหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง หัวหน้าส่วนงานคลัง หัวหน้าส่วนงานสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนงานสวัสดิการและสังคม ได้ร่วมกันกล่าวอวยพรเพื่อเมอบป็นขวัญและกำลังใจแก่ ข้าราชการ พ...
[20/04/2564] :: View 71
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง 2564
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันรายหลวง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง จำนวน 41 หน่วยการเลือกตั้ง  ...
[28/03/2564] :: View 138
การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง/ อสม.
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง/ อสม. เพื่อรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กลุ่มเป้าหมาย คือ เขตการเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 23 หน่วยเลือกตั้ง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง กล่าวเปิดการประชุมฯ...
[23/03/2564] :: View 124
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง โดย นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อย เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำ...
[18/03/2564] :: View 126
การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 ท่าน และผู้สมัครนายกเท...
[16/02/2564] :: View 130
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ผู้กล่าวเปิดและชี้แจงแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ เทศบาตำบลสันทรายหลวง ...
[08/02/2564] :: View 188
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ คำสั่ง สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบการรับเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบ...
[01/02/2564] :: View 622
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ประจำปี 2563
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย  ข้าราชการ ลูกจ้าง ในการนี้ นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นตัวแทนในการวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 2563...
[23/10/2563] :: View 199
การทำโคมไฟล้านนาและผางประทีป ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพการทำโคมไฟล้านนาและผางประทีป ปีงบประมาณ 2564 จำนวนรุ่นที่ 2 โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ...
[22/10/2563] :: View 183