วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะบริหารเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตัวแทนฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนฝ่ายประชาคมท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิ...
[26/10/2564] :: View 5
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเทศาลตำบลสันทรายหลวง เป็นกรรมการ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการ เพื่อรวมพิจารณาขั้นรับหลักการ พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566...
[21/10/2564] :: View 7
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ที่ต้องการติดต่องานกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เรื่อง มาตรการคัดกรองผู้ที่ต้องการติดต่องานกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวง    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ใกล้เคียงกับเทศบาลฯ ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ภายในเขตเทศบาลฯ เอง    เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จึงขอกำหนดมาตรการคัดกรองผู้ท...
[15/10/2564] :: View 16
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ในการนี้นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งบรรยายเรื่องการพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจท้องถิ่น ณ ลำน้ำโจ้ โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาภูมิทัศน์พื...
[01/10/2564] :: View 15
รับมอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 300 ชุด
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ท่านนาวิน สินธุสอาด โดยการประสานงานของ ส.จ.แดง ท่านศรัณญ์ ใจคำ มอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 300 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคัดกรองตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง...
[23/09/2564] :: View 20
การประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
  1. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564  2. เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2564  3. เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564  4. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2564  5. เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2564 ...
[02/09/2564] :: View 35
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
วันที่ 1 กันยายน 2564 (เวลา 15.30 น.) โดย นายนที ดำรงค์ นายเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม เดินออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เลียบลำน้ำโจ้...
[01/09/2564] :: View 40
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการแจกข้าวกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. โดยกลุ่ม H.O.G ChiangmaiChapter ร่วมกับ Richco Harley Davidson Chiang mai ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการแจกข้าวกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ นายนรินทร์ นนทวาสี รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปแจก...
[20/08/2564] :: View 143
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้่องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  โดยมีการประชุมวาระ 2 และ 3 เพื่อเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และประชุมชี้แจง รับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง&nbs...
[19/08/2564] :: View 37
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ ...
[19/08/2564] :: View 23