วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

โครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดทำโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้ผู้แทนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ...
[14/08/2565] :: View 1
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ระดับเทศบาล ประจำปี 2565 ...
[11/08/2565] :: View 10
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สตรีแม่บ้าน อาสาสมัครฯ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมฯ
[27/07/2565] :: View 27
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองบริเวณเลียบลำน้ำโจ้
วันนี้ (26 ก.ค.65) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม กลุ่ม อถล. เยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองบริเวณเลียบลำน้ำโจ้ โดยการพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืช เศษสวะ สิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ บริเวณ สวนแก้...
[26/07/2565] :: View 59
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับผู้แทนจาก The Boeing Compan และร่วมกิจกรรมเปิดบ้านดุลภาทร ณ มูลนิธิดุลภาทร
[25/07/2565] :: View 96
โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดทำโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ระหว่างวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2565 โดยดำเนินกิจกรรมพร้อมกับเทศบาลเคลื่อนที่ 
[22/07/2565] :: View 21
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ระหว่างวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ระหว่างวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม รับฟังความคิดเห็น  กิจกรรม รับชำระภาษี และค่าขยะนอกสถานที่   กิจกรรม ให้บริการตัดผมฟรี กิจกรรม วัดสายตาประกอบแว่น (ฟรีเฉพาะผู้สูงอายุ)  กิจกรรม รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ ...
[22/07/2565] :: View 14
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดแม่ย่อยหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565...
[11/07/2565] :: View 15
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการการสำรวจ วิเคราะห์ และสร้างชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน 5 ชุมชน
[30/06/2565] :: View 46
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
วันนี้ (24 มิ.ย. 65) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ...
[24/06/2565] :: View 23