วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

กิจกรรมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562. เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[28/07/2562] :: View 48
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 "โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ สวนพระพรหมเชิงสะพานบ้านพิมุกต์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[26/07/2562] :: View 39
เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมิน LPA 2562
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
[03/07/2562] :: View 60
การประชุมคณะพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง พร้อมทั้งลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  ...
[12/06/2562] :: View 94
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสนับสนุนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  ...
[12/06/2562] :: View 62
การประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทบทวนและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล “โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมการทบทวนและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15 .00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมต...
[11/06/2562] :: View 74
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.45 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายน้อย (รพสต.บ้านสันคะยอม) โดยมีกิจกรรมพัฒนาบริเวณลำเหมือง คู คลอง ปลูกต้นไม้และสมุนไพรในท้องถิ่น...
[03/06/2562] :: View 47
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศ
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศ ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
[29/05/2562] :: View 36
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสวนสาธารณะและบริเวณลำน้ำโจ้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ในส่งเสริมการส่วนร่วมภาคประชาชนกับงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันสังคมให้เกิดการรับรู้เข้าใจในวงกว้างต่อบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลสนับสนุนจนเกิดความตระหนักถึงการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประสานการปฏิบัติงาน และก...
[30/04/2562] :: View 77
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562
[24/04/2562] :: View 72
 
  :: หน้า 1 2 3 4 5 6