วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
[18/08/2564] :: View 46
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ประธานคณะกรรมการ ได้รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือนักเรียนในพ...
[23/07/2564] :: View 281
โครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปี 2564
ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ประหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน
[12/07/2564] :: View 252
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีการรายงานผลการดำเนินการโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ปี 2563 และรายงานผลการคัดเลือกนั...
[10/06/2564] :: View 281
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
[07/06/2564] :: View 203
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับผู้อำนายการกองช่าง ที่ได้ขอโอนย้ายมาประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวต้อนรับ นายคณิน ประทุม ที่ได้ขอโอนย้ายมาเป็นผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง และกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตำบลหนองหอย...
[01/06/2564] :: View 275
การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายในการติดต่อประสานงานของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (เวลา 09.30 น.) นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายในการติดต่อประสานงานของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้มีกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอประจำตำบล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ...
[27/05/2564] :: View 46
สวนสาธารณเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้บริการวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
สวนสาธารณเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สนามเป
[17/05/2564] :: View 513
การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวงต่อสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยไม่มีการลงมติ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วัพฤหัสยดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ในการนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย   ...
[13/05/2564] :: View 222
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งแรก
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการนี้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง   รองประธานสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล และได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 ...
[06/05/2564] :: View 59