วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา [24/07/2566]

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้มีการจัดประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานในการประชุม หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการเทศบาล สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลำน้ำโจ้ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง