วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชุดที่ 3
[28/06/2560] :: View 945
สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชุดที่ 2
[28/06/2560] :: View 900
สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชุดที่ 1
[28/06/2560] :: View 952
สื่อประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาเทศบาล ชุด 2
ผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อาชีพทำนาของชาวเกษตรกรไทยมีมานาน ผลผลิตที่เกิดจากการนำข้าวไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือการนำไปทำขนมของกินเล่นของชาวล้านนา ในช่วงว่างงานการเก็บเกี่ยวผ่านไป ชาวบ้านก็จะมาร่วมกันทำ ข้าวแต๋น เพื่อเอาไว้กินในงานเทศกาล โดยเฉพาะชาวอำเภอสันทราย ที่อยู่กันมานาน รู้จัก “ข้าวแต๋น”  เป็นอย่างดี ข้าวแต๋นเป็นอาหารประเภทขนม เพราะการทำข้าว...
[03/03/2560] :: View 902
สื่อประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาเทศบาล
ชุมชนเครื่องเงินบ้านแม่ย่อย ประวัติความเป็นมา           บ้านแม่ย่อยอยู่ติดกับลำเหมืองแม่ย่อย และลำเหมืองโจ้ สันนิษฐานว่า ลำเหมืองทั้งสองเป็นลำเหมืองที่ถูกขุดขึ้นมา เพื่อการเกษตรกรรมตั้งแต่ในอดีต โดยขุดมาจากลำน้ำแม่กวง เริ่มขุดตั้งแต่บ้านคอกหมูป่าเรื่อยมาจนถึงแยกเหมืองง่า โดยบ้านแม่ย่อยเป็นแหล่งของช่างทำเครื่องเงิน ในสมัยอดีตแหล่งจั...
[03/03/2560] :: View 1018
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[27/02/2560] :: View 223
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
[16/11/2559] :: View 457
การจัดทำงบแสดงสถานะการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
[03/11/2559] :: View 325
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.5)
[14/10/2559] :: View 423
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต   ------------------------------- ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ...
[13/10/2559] :: View 925