วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะและสิ่งก่อร้างอื่นๆ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[19/11/2564] :: View 9
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[28/10/2564] :: View 9
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
[28/10/2564] :: View 7
รายงานการรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วส่งสำ...
[21/10/2564] :: View 9
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
[14/10/2564] :: View 4
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
[01/10/2564] :: View 15
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันายน 2564
[01/10/2564] :: View 16
แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[01/10/2564] :: View 2
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
[01/09/2564] :: View 28
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
[01/09/2564] :: View 19