วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

ลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน.
[20/08/2561] :: View 6
ลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
[20/08/2561] :: View 4
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
[16/08/2561] :: View 195
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
[16/08/2561] :: View 216
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
[16/08/2561] :: View 186
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
[16/08/2561] :: View 176
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
[16/08/2561] :: View 187
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
[10/07/2561] :: View 233
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนน
[06/01/2561] :: View 1089
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
[05/10/2560] :: View 408