วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
[16/12/2562] :: View 97
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
[06/12/2562] :: View 139
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
[02/12/2562] :: View 91
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
[02/12/2562] :: View 87
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
[29/11/2562] :: View 110
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
[05/11/2562] :: View 99
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
[04/11/2562] :: View 88
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร
[31/10/2562] :: View 90
สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
[25/10/2562] :: View 113
ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
[09/10/2562] :: View 130